422. Ro
Aka 12, CristianoRon, CristianoRonaldo, CristianoRonaldo2, Cristiano_Ronaldo, DoK|»Christina, DoK|»Messi, DoK|»Patriot, DoK|»Pgnt, DoK|»Player, DoK|»Pregnant, DoK|»Yanitsa, Drunk, Fez, Leixoes1907, LordLicá, oh, Outo, Player, ron, ron2, Ronaldo, Rusty_Oldman, Rusty_Oldman2, UmutemeIdidnothingwrongt, whynounmute

USA Locations